modun-4-tieu-hoc

Gợi ý đáp án mô đun 4.0 tiểu học cho giáo viên tiểu học – chương trình GDPT 2018

Gợi ý đáp án chương trình bồi dưỡng học tập mô đun 4.0 – tập huấn chương trình giáo dục phổ thông 2018, sẽ giúp giáo viên nắm được các nội dung, phương pháp học tập và hoàn thành bài tập trong tập huấn mô đun 4 này. Mời các thầy cô tham khảo bài viết dưới đây của Ngọc Review nhé!

Nội dung tập huấn mô đun 4.0 tiểu học: Trong mô đun này giúp xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh tiểu học bao gồm các gợi ý câu hỏi tự luận và đáp án trả lời các câu hỏi trắc nghiệm giáo viên phải hoàn thành sau khi học tập và tập huấn mô đun 4.0, module 4.0 tiểu học.

Hướng dẫn trả lời chỉ mang tính chất tham khảo, các thầy cô chỉ nên lấy ý tưởng của bài viết ứng dụng vào bài làm của mình, tránh sao chép giống nhau, để đạt được kết quả cao nhất trong đợt tập huấn module 4.0 tiểu học này.

modun-4-tieu-hoc
mô đun 4 tiểu học

Đáp án Mô đun 4.0 tiểu học

 1. Chọn từ thích hợp từ gợi ý để hoàn thành nội dung dưới đây
 • Danh sách câu trả lời: triết lí; mục tiêu; hoạt động; nội dung; tổ chức; đánh giá kết quả; chuyên đề;
 • Chương trình giáo dục phổ thông là toàn bộ phương hướng và kế hoạch giáo dục phổ thông, trong đó nêu rõ mục tiêu giáo dục phổ thông, quy định yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực đối với học sinh, phạm vi và cấu trúc nội dung giáo dục.
 • Phương pháp và hình thức tổ chức hoạt động giáo dục, cách thức kết quả đánh giá giáo dục đối với các môn học, chuyên đề học tập và hoạt động trải nghiệm ở mỗi lớp và mỗi cấp học của giáo dục phổ thông.
 1. Những thành viên nào đóng vai trò rất quan trọng trong xây dựng Chương trình giáo dục nhà trường:

Theo nội dung trong mô đun thì thành viên đóng vai trò quan trong là: Hiệu trưởng, tổ trưởng chuyên môn, giáo viên, học sinh.

Tập huấn Chương trình giáo dục phổ thông mới – mô đun 4.0 tiểu học

 1. Chương trình tổng thể là văn bản qui định những vấn đề chung nhất, có tính định hướng của chương trình giáo dục phổ thông bao gồm:

 • Điều kiện thực hiện chương trình giáo dục
 • Quan điểm xây dựng chương trình
 • Hệ thống môn học và hoạt động giáo dục
 • Mục tiêu chương trình giáo dục phổ thông và mục tiêu chương trình từng cáp học
 • Định hướng về phương pháp giáo dục và đánh giá kết quả giáo dục
 • Thời lượng của từng môn học và hoạt động giáo dục
 • Định hướng nội dung giáo dục bắt buộc
 • Yêu cầu cần đạt về phẩm chất chủ yếu và năng lực cốt lõi
 1. Chương trình môn học, hoạt động giáo dục có những vai trò gì?

Chương trình môn học, hoạt động giáo dục là văn bản xác định vị trí, vai trò môn học và hoạt động giáo dục trong thực hiện mục tiêu giáo dục phổ thông, mục tiêu và yêu cầu cần đạt, nội dung giáo dục cốt lõi của môn học và hoạt động giáo dục ở mỗi lớp học hoặc cấp học đối với tất cả học sinh trên phạm vi toàn quốc.

Định hướng kế hoạch dạy học môn học và hoạt động giáo dục ở mỗi lớp và mỗi cấp học, phương pháp và hình thức tổ chức giáo dục, đánh giá kết quả giáo dục của môn học và hoạt động giáo dục.

Chương trình môn học là cơ sở để biên soạn sách giáo khoa, tài liệu học tập cho môn học. Cùng với Chương trình tổng thể, Chương trình môn học còn là căn cứ để biên soạn nội dung giáo dục địa phương và xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường.

 1. Chọn từ thích hợp từ gợi ý để hoàn thành nội dung dưới đây:

Nội dung giáo dục của địa phương là những vấn đề cơ bản hoặc thời sự về văn hóa, lịch sử, địa lí, kinh tế, xã hội, môi trường, hướng nghiệp… của địa phương bổ sung cho nội dung giáo dục bắt buộc chung thống nhất trong cả nước.

Nhằm trang bị cho học sinh những hiểu biết về nơi sinh sống, bồi dưỡng cho học sinh tình yêu quê hương, ý thức tìm hiểu và vận dụng những điều đã học để góp phần giải quyết những vấn đề của quê hương

 1. Phân loại và kéo thả

Một số nội dung giáo dục của địa phương cấp tiểu họcYêu cầu nội dung giáo dục của địa phương cấp tiểu học
Lịch sử hình thành và phát triển, truyền thống quê hương;Tổ chức thực hiện theo từng chủ đề/bài học đã được thiết kế trong tài liệu giáo dục địa phương với hình thức linh hoạt, phù hợp với kế hoạch giáo dục của nhà trường
Phong tục, tập quán địa phương

Ngành nghề, làng nghề truyền thống của địa phương

Lễ hội, nghệ thuật truyền thống, di tích lịch sử, danh nhân văn hóa;

Chọn nội dung/mạch kiến thức phù hợp, thực hiện tích hợp, lồng ghép, bổ sung, thay thế trong quá trình dạy học các môn học, hoạt động giáo dục và được thể hiện trong kế hoạch dạy học môn học, hoạt động giáo dục.
Cảnh quan thiên nhiên, môi trường tự nhiên; Địa lý, dân cư.Chọn chủ đề, nội dung phù hợp để xây dựng các hoạt động giáo dục tập thể, kết hợp học tập trên lớp với hoạt động trải nghiệm, thực hành, tham quan thực tế, sưu tầm tư liệu, thực hiện dự án, hoạt động phục vụ cộng đồng, hoạt động tình nguyện,…

 

modun-4-tieu-hoc
mô đun 4 tiểu học

Phát triển chương trình giáo dục phổ thông mới mô đun 4

 1. Chọn đáp án đúng nhất

Chương trình giáo dục phổ thông 2018 được xây dựng theo hướng mở thông qua việc trao quyền chủ động và trách nhiệm cho địa phương, nhà trường trong việc lựa chọn, bổ sung một số nội dung giáo dục và triển khai kế hoạch giáo dục phù hợp với đối tượng giáo dục và điều kiện của địa phương, của nhà trường.

Theo nội dung trong mô đun thì đáp án là Đúng.

 1. Chương trình giáo dục phổ thông 2018 thể hiện hướng mở trong qui định thời lượng giáo dục đối với giáo dục tiểu học như thế nào?

Chương trình quy định thời lượng giáo dục đối với giáo dục tiểu học “Thực hiện dạy học 2 buổi/ ngày, mỗi ngày bố trí không quá 7 tiết học”. Tuy nhiên, chương trình không quy định đầy đủ, cụ thể nội dung, kế hoạch giáo dục 2 buổi/ngày ở tiểu học.

Bảng tổng hợp kế hoạch giáo dục cấp tiểu học chỉ là phần chung cốt lõi, bắt buộc đối với học sinh cả nước. Vẫn còn một phần “mở” của chương trình cần được định hướng xây dựng về thời lượng, nội dung, kế hoạch giáo dục cho việc tổ chức dạy học 2 buổi/ngày ở tiểu học.

Khái niệm kế hoạch giáo dục của nhà trường cấp tiểu học – theo mô đun 4 tiểu học

 1. Chọn từ thích hợp từ gợi ý để hoàn thành nội dung dưới đây:

Thứ tự cần điền là: VẬN DỤNG – TUÂN THỦ – THAY ĐỔI

 1. Những ai tham gia xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường phổ thông cấp tiểu học?

Theo nội dung trong mô đun thì hội đồng giáo dục nhà trường, tổ chuyên môn và các giáo viên.

 1. Mục đích của việc xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường cấp tiểu học

Việc xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường cấp tiểu học trong mô đun này nhằm đạt tới các mục đích sau:

 1. a) Phát huy tính chủ động, linh hoạt của nhà trường và năng lực tự chủ, sáng tạo của tổ chuyên môn, giáo viên trong việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học; khai thác, sử dụng sách giáo khoa, các nguồn học liệu, thiết bị dạy học hiệu quả, phù hợp thực tiễn; vận dụng linh hoạt các phương pháp, hình thức tổ chức dạy học nhằm phát triển năng lực, phẩm chất học sinh.
 2. b) Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị hoạt động giáo dục của nhà trường; đảm bảo tính dân chủ, công khai, thống nhất giữa các tổ chức trong nhà trường; phối hợp giữa nhà trường, cha mẹ học sinh và các cơ quan, tổ chức có liên quan tại địa phương trong việc tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường.

Các nguyên tắc xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường cấp tiểu học – mô đun 4.0

Chọn đáp án đúng nhất

Phát biểu nào sau đây KHÔNG phải là nguyên tắc xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường?

Theo nội dung trong mô đun thì đảm bảo sử dụng các phương pháp phát huy tính tích cực hoạt động của người học là đáp án đúng.

Chọn từ thích hợp từ gợi ý để hoàn thành nội dung dưới đây

Một trong những nguyên tắc xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường cấp tiểu học là đảm bảo tính logic của mạch kiến thức, tính thống nhất giữa các môn học và các hoạt động giáo dục;

Đảm bảo tổng thời lượng của các môn học và các hoạt động giáo dục phù hợp với quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cấp tiều học

Có những nguyên tắc nào cần thực hiện khi xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường theo mô đun 4 tiểu học?

 1. Đảm bảo thực hiện mục tiêu giáo dục của môn học, lớp học và cấp học, từ đó đảm bảo chất lượng giáo dục.
 2. Đảm bảo tính logic của mạch kiến thức, tính thống nhất giữa các môn học và các hoạt động giáo dục; đảm bảo tổng thời lượng của các môn học và các hoạt động giáo dục phù hợp với quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cấp tiều học
 3. 3.Đảm bảo phù hợp năng lực nhận thức của học sinh, đặc điểm kinh tế, xã hội, văn hóa của địa phương, điều kiện cơ sở vật chất và trình độ của đội ngũ cán bộ quản lí, giáo viên nhà trường
 4. Đảm bảo tính thuận lợi cho việc tổ chức thực hiện tại trường, cho việc giảng dạy của giáo viên và học tập của học sinh, nâng cao chất lượng và hiệu quả dạy học trong nhà trường
 5. Đảm bảo huy động các nguồn lực xây dựng thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường; có lộ trình, kế hoạch thực hiện chi tiết, khả thi
 6. Đảm bảo sự chỉ đạo thống nhất, đồng bộ, sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên giữa các cơ quan quản lí giáo dục, các lực lượng bên ngoài nhà trường với các trường tiểu học
modun-4-tieu-hoc
mô đun 4 tiểu học

Ý nghĩa của việc xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh – mô đun 4.0 tiểu học

 1. Chọn cặp tương ứng bằng cách click ô bên trái và sau đó ô bên phải tương ứng

Thực hiện nguyên tắc phân hóa trong dạy học và giáo dụcMỗi nhà trường có một đối tượng học sinh cụ thể, có đội ngũ giáo viên khác nhau (chất lượng và số lượng); có những điều kiện cơ sở vất chất và hoàn cảnh địa lý, lịch sử hình thành cụ thể không giống nhau
Phát huy quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của nhà trường tiểu họcTuân thủ các quy định của Chính phủ và Bộ GDĐT về vấn đề này như Nghị quyết số 29-NQ/TW; Nghị định số 24/2021/NĐ-CP; Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT
Phát huy được tính chủ động, sáng tạo, dân chủ của giáo viên và học sinhTạo điều kiện cho giáo viên trong quá trình dạy học được chủ động trong việc lựa chọn nội dung dạy học phù hợp với trình độ của học sinh và điều kiện dạy học của nhà trường
Nâng cao năng lực của đội ngũ giáo viên, nhân viênNghiên cứu sâu và nắm chắc mục tiêu, yêu cầu cần đạt về phẩm chất, năng lực, nội dung dạy học, giáo dục, tiếp cận và thực hiện tốt hơn các phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá tích cực của môn học/hoạt động giáo dục ở cấp tiểu học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018
Nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ quản lýNâng cao năng lực quản trị dạy học, giáo dục; từng bước thích ứng với chủ trương phân cấp, phân quyền, tăng quyền tự chủ về quản lý giáo dục nói chung và quản trị hoạt động dạy học, giáo dục ở trường tiểu học nói riêng
Huy động nguồn lực tham gia giáo dục nhà trườngPhối hợp tốt giáo dục gia đình và giáo dục nhà trường, gia đình, cha mẹ học sinh được hướng dẫn phối hợp và tham gia giáo dục con em theo yêu cầu của lớp học, cấp học; nhà trường tạo điều kiện thuận lợi để Ban đại diện cha mẹ học sinh hoạt động, góp phần thực hiện tốt kế hoạch giáo dục nhà trường
 1. Ý nào sau đây KHÔNG thuộc nguyên tắc phân hóa trong dạy học và giáo dục trong xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường – mô đun 4.0 tiểu học

Đáp án: Các nhà trường tuân thủ theo yêu cầu cần đạt và định hướng nội dung của Chương trình giáo dục.

Định hướng cấu trúc của kế hoạch giáo dục của nhà trường cấp tiểu học trong mô đun 4.0 tiểu học

 1. Chọn cặp tương ứng bằng cách click ô bên trái và sau đó ô bên phải tương ứng

Nối đúng thứ tự đề mục trong định hướng cấu trúc của kế hoạch giáo dục nhà trường

Mục 1Căn cứ xây dựng kế hoạch
Mục 2Điều kiện thực hiện chương trình trong năm học.
Mục 3Mục tiêu giáo dục năm học
Mục 4Tổ chức các môn học và hoạt động giáo dục trong năm học.
Mục 5Giải pháp thực hiện
Mục 6Tổ chức thực hiện
Mục 7Phụ lục

Quy trình xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường – mô đun 4.0 tiểu học

 1. Chọn đáp án đúng nhất

Việc “xác định rõ ràng, cụ thể và phù hợp các mục tiêu kế hoạch giáo dục; phản ánh được các mức độ cao thấp của yêu cầu cần đạt về tri thức, kĩ năng, thái độ và định hướng giá trị” là nội dung của bước nào trong quy trình xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường.

Theo nội dung trong mô đun thì đáp án là đúng: Xác định mục tiêu giáo dục của nhà trường

 1. Để xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường cấp tiểu học cần thực hiện theo những bước nào?

 • Quy trình xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường được thực hiện theo các hoạt động/ bước chính sau:
 • Xác định căn cứ để xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường
 • Đánh giá tình hình và các điều kiện thực hiện chương trình trong năm học
 • Xác định mục tiêu giáo dục của nhà trường
 • Xây dựng kế hoạch tổ chức dạy học các môn học và hoạt động giáo dục

Triển khai thực hiện, đánh giá và điều chỉnh chương trình mô đun 4.0 tiểu học

 1. Chọn đáp án đúng nhất

Ý nào sau đây KHÔNG phải là việc triển khai thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường

Theo nội dung trong mô đun thì đáp án đúng là:  Tổ chức lấy ý kiến các thành phần liên quan, hoàn thiện văn bản báo cáo Hội đồng trường theo quy định

 1. Chọn từ thích hợp từ gợi ý để hoàn thành nội dung dưới đây

Thứ tự cần điền là: SỔ ĐẦU BÀI – QUAN SÁT – TỔ CHUYÊN MÔN – ĐIỀU CHỈNH

modun-4-tieu-hoc
mô đun 4 tiểu học

Vai trò của giáo viên trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường – mô đun 4.0 tiểu học

 1. Trong xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường, người giáo viên đóng vai trò gì?

Theo nội dung trong mô đun thì đáp án là đúng: Đóng góp ý kiến, thực hiện và đánh giá hiệu quả kế hoạch giáo dục của nhà trường

 1. Các thầy/cô cho biết khó khăn có thể gặp phải khi xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường

Việc đóng góp ý kiến: Khi thực hiện KHGD của nhà trường nếu gặp khó khăn, vướng mắc hoặc chưa phù hợp GV thường có tâm lí chịu đựng hoặc tự tìm cách khắc phục nhưng không góp ý với lãnh đạo vì tâm lí e dè, sợ lãnh đạo này kia kia nọ ..

Nên khi hỏi ý kiến về KHGD họ thường bảo “Thầy/cô đã làm quá tuyệt vời! và không có ý kiến gì thêm” để tránh bị dìm.

Hiện tại HS có vấn đề đều muôn đổ lỗi tại GV, chính vì vậy GV thường âm thầm chịu đựng, ít có sự tương tác với các lực lượng phối hợp vì chưa biết có được giúp đỡ tích cực hay không hay trở thành trung tâm tội đồ.

Khi nào môi trường sư phạm, môi trường xã hội gạt bỏ được hai tâm lí trên của Gv thì mới có điều kì diệu xảy ra.

Trên đây là một số đáp án cho nội dung tập huấn mô đun 4.0 hi vọng sẽ giúp giáo viên nắm được các nội dung, phương pháp học tập và hoàn thành bài tập trong tập huấn mô đun 4.0. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thêm các câu hỏi mới cho quý thầy cô.

Tìm hiểu môđun 4 tại nguồn: hoatieu.vn

Tải ứng dụng MBBank nhận thưởng 30K
mời bạn bè 50K/lượt giới thiệu

Đăng ký trong 5 phút, nhận tiền ngay khi đăng ký thành công.

Tải ứng dụng CAKE nhận thưởng 80K
mời bạn bè 50K/lượt giới thiệu

Đăng ký trong 5 phút, nhận tiền ngay khi đăng ký thành công.

Tải ứng dụng​ TNEX nhận thưởng 20K
mời bạn bè 20K/lượt giới thiệu

Đăng ký trong 5 phút, nhận tiền ngay khi đăng ký thành công.

Ngọc Review - Blog viết lách

Chào tất cả. Cảm ơn các bạn đã đến và ghé thăm blog của tôi, để có được một blog tạm gọi là hoàn chỉnh như ngày hôm nay thì tôi đã trải qua nhiều lần thất bại để hoàn thiện hơn mỗi ngày từ kỹ năng thiết kế, kỹ năng viết bài, chọn nội dung sao cho phù hợp với nhu cầu của người đọc, thì hôm nay chúng tôi đã tìm được hướng đi đúng với đam mê của mình.
Với công việc chính là giáo viên nhưng tôi đặc biệt có đam mê và sở thích viết blog về mọi chủ đề dưới sự nhìn nhận khách quan nhất có thể, việc có thể gặp nhau tại đây, ít nhiều cho thấy chúng ta có chung đam mê và sở thích về một thứ gì đó, hi vọng bạn sẽ tiếp tục ủng hộ để chúng tôi ngày càng hoàn thiện hơn, mang đến nhiều nội dung hay, hấp dẫn và bổ ích cho người xem. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn.

 Chúng tôi trên Facebook

"Hãy trao cho nhau giá trị, bạn sẽ nhận lại được nhiều yêu thương."

Liên hệ chúng tôi

Chúng tôi luôn cố gắng đảm bảo sự khách quan trong đánh giá sản phẩm, nhằm mang lại tối đa sự tin tưởng của bạn và quan trọng nhất là sự trải nghiệm chúng tôi mang lại cho bạn.

Chúng tôi có mặt trên các trang mạng xã hội phổ biến, nhấn theo dõi chúng tôi để chúng ta còn có thể gặp được nhau nhé!

Gọi cho tôi

0819550164
0974277131

Địa chỉ liên hệ

Ấp An Bình, thị trấn An Lạc Thôn, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng

Các dịch vụ của chúng tôi

 • Thiết kế Fanpage
 • Thiết kế google site
 • Thiết kế landing page
 • Thiết kế website giá rẻ
Thank you! Your message has been sent.
Unable to send your message. Please fix errors then try again.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Copyright © 2021 Ngọc Review.
All rights reserved.